Det bliver sværere at købe dyre boliger i København og Århus.

Fotograf: PETER HOVE OLESEN /Polfoto

Regeringen vil bremse realkreditudlån i de store byer

Regeringen lægger nu loft over, hvor mange risikable udlån der må gives til familier i vækstområder som Århus og København. De nye regler vil presse flere familier ud i omegnskommunerne.

Det bliver sværere at få realkreditlån til at købe hus eller lejlighed i vækstområderne omkring Århus og København.

- Regeringen anmoder kreditinstitutterne om maksimalt at yde 15 pct. af deres nye lån til boligkøb i Københavnsområdet og Århus til familier, hvis samlede gæld overstiger fire gange deres indkomst før skat, og hvor lånene inden for 80 pct. af ejendomsværdien samtidig ydes med afdragsfrihed og/eller variabel rente, heder det i en pressemeddelelse fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

De nye regler vil med stor sikkerhed øge efterspørgslen efter huse udenfor de store byer, fordi familier som får nej til at købe bolig i København naturligt vil søge ud i oplandskommunerne.

Regeringen følger dermed en opfordring fra Det Systemiske Risikoråd, der i en henstilling til regeringen har peget på risikoen ved den høje andel af denne type lån i institutternes nyudlån i Københavnsområdet og Århus. Samtidig har også den Internationale Valutafond, IMF, advaret mod risikoen for en boligboble på grund af for lempelige lånmuligheder i Århus og København.

- Kreditinstitutterne bør udvise særlig forsigtighed ved udlån i vækstområder. Denne vurdering har afsæt i, at boligpriserne i de største byer er steget betydeligt siden 2013, og at mere risikable lån er steget som andel af det samlede nyudlån i vækstområderne, siger erhvervsministeren.

Det er formelt en henstilling regeringen kommer med, men erhvervsministeren sender med følgende udtalelse et klart signal til branchen om, at det er en henstilling, som skal følges.

- Jeg forventer, at dette styresignal reducerer opbygning af store risici i institutterne og dermed mindsker sandsynligheden for, at yderligere indgriben bliver nødvendig, siger ministeren,

Realkreditten reagerede da også imødekommende allerede i dag.

- Vi har alle en interesse i at undgå boligbobler og de negative økonomiske og personlige konsekvenser, det kan få, og institutterne praktiserer allerede i dag en høj grad af forsigtighed for at mindske låntagernes risici. Det går imidlertid stærkt i visse byområder, og Finans Danmark er derfor åbne for forslag, der kan hindre en overophedning af boligmarkedet, og vi ser frem til en konstruktiv dialog med myndighederne, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Finanstilsynet overvåger tæt

Erhvervsministeren har samtidigt bedt Finanstilsynet om kvartalsvist at indsamle data fra institutterne med henblik på at overvåge, at styresignalet efterleves. Finanstilsynet vil kvartalsvist orientere erhvervsministeren om erfaringerne med efterlevelse af styresignalet. Finanstilsynet kontakter institutterne med henblik på at informere, hvordan der konkret ønskes indberettet på styresignalet.

For at reducere de administrative byrder forbundet med styresignalet fritages institutter med et udlån i de omfattede vækstområder på mindre end 50 mio. kr. imidlertid for at indberette til Finanstilsynet i forhold til styresignalet.

Styresignalet er gældende fra den 1. oktober 2017 og gælder i vækstområder, som de er defineret af Finanstilsynet i forbindelse med Vejledning om kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder mv.

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.