Næste uges statistikker

Ugen byder på detailomsætning, grønne afgifter, erhvervsdemografi, fondes aktiviteter, konjunkturbarometre, nationalregnskabstal og bilkøb.

 27. juni - Detailomsætningsindeks, maj 2017

Detailomsætningsindekset belyser udviklingen i en væsentlig del af det private forbrug. Statistikken er primært en konjunkturindikator, der benyttes til vurderinger af den økonomiske situation og udvikling.

 

27. juni - Grønne afgifter og miljøstøtte, året 2016

Statistikken indeholder også oplysninger om miljøstøtte, som har en positiv indvirkning på miljøet. Grønne afgifter og miljøstøtte bliver opgjort på brancher.

 

28. juni - Erhvervsdemografi, året 2015

Statistikken indeholder oplysninger om firmaernes omsætning, eksport og antal ansatte. Oplysningerne er fordelt på branche og størrelsesgrupper. Statistikken indeholder også en geografisk fordeling på regioner.

 

28. juni - Fondes aktiviteter, året 2016

Den danske fondsstatistik skaber et systematisk og kontinuerligt overblik over de samfundsmæssigt meget betydningsfulde aktiviteter, der foregår i og finansieret af fonde og fondslignende foreninger

 

 

29. juni - Konjunkturbarometrene for bygge og anlæg samt detailhandel, industri og serviceerhverv, juni 2017

Konjunkturbarometrene er en månedlig opgørelse af bl.a. produktion, beskæftigelse og salgspriser samt ordrebeholdninger og færdigvarelagre inden for en række nærmere definerede erhverv.

29. juni - Nationalregnskabets finansielle konti, året 2016 – juniversion

Finansielle konti er en del af nationalregnskabet. De finansielle konti dækker 16 sektorer, herunder husholdningerne. Finansiel formue og gæld indeholder også fast ejendom (de reale aktiver).

 

30. juni - Familiernes bilkøb, året 2016

 Statistikken beskriver i hvilket omfang familierne i Danmark har købt biler til privat persontransport. Familiernes fordeling og deres bilkøb belyses i forhold til deres bopæl, indkomst, socioøkonomiske tilhørsforhold (beskæftigelse), familieforhold, uddannelse og boligforhold.

 

30. juni - Kvartalsvis nationalregnskab, revideret 1. kvartal 2017

I de kvartalsvise sektorregnskaber belyses den økonomiske udvikling i fem sektorer: ikke-finansielle selskaber, finansielle selskaber, offentlig forvaltning og service, husholdninger mv. og udland. Blandt de mest centrale størrelser i sektorregnskaberne er opsparing, fordringserhvervelse, netto og faste bruttoinvesteringer og specielt for husholdningerne den disponible indkomst og forbruget.

DK-Økonomi leverer politisk økonomiske nyheder til de centrale aktører i kommuner, byråd, centraladministrationen, folketing, og en lang række interesseorganisationer.